Služby

Květinový servis


Služby dekoratéra


Doprava


Svatební hostina


Snubní prsteny


Svatební tiskoviny


Vyřízení dokumentů


Veškeré administrativní povinnosti spojené se svatebním obřadem za vás rádi vyřídíme a při objednání svatby na klíč dokonce zdarma. Ačkoliv vás v mnohém u českých úřadů umíme zastoupit, vaše spolupráce bude nezbytná, zejména v povinnosti zajistit požadované doklady. My se už poté postaráme o jejich překlad a předložení matričnímu úřadu. V případě církevního sňatku pro vás obstaráme Osvědčení k církevnímu sňatku a doporučíme vhodného duchovního oddávajícího.

Níže na řádcích naleznete jednoduchý přehled toho, co budete potřebovat:

Oba snoubenci jsou české národnosti:
* formulář –Dotazník k uzavření manželství,
* při uzavření církevního manželství formulář – Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
* rodný list,
* doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem),
* výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu !lze prokázat občanským průkazem),
* úmrtní list,
* doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství,
* jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
* osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci.

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

* rodný list
* doklad o státním občanství
* doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
* potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
* úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
* pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
* potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
* pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
* doklad, kterým je možné prokázat totožnost
Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR ….. 3.000,- Kč
Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR ….. 2.000,- Kč
Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny ….. 1.000,- Kč